Březen 2012

Jan Keller - Seminář na téma "Perspektivy levice"

24. března 2012 v 22:12 | Akhur9
http://www.youtube.com/watch?v=_W76Q8_GY9I

http://www.youtube.com/watch?v=ESXOeuIJfzc&feature=related


nejsem asi komunista, ale mluví tam hezky

Koukolík Mocenská Posedlost

15. března 2012 v 20:25 | Akhur9
http://www.youtube.com/watch?v=PpMJkaf117g

2012 Revolution: World Awakening

10. března 2012 v 13:43 | Akhur9 |  Video
http://www.youtube.com/watch?v=Z2itUVZmsRI&feature=related

první díl

prosím, dívat se z odstupem, ale vcelku pěkně zpracované

Nemocní u moci

7. března 2012 v 19:18 | Akhur9
http://www.paseka.cz/photos/0000003159_20111125084252HWHWNLAS.pdf

zajímavé počteníčko

Our Psychopathic Society

7. března 2012 v 16:19 | Akhur9
http://www.youtube.com/watch?v=Snhgv9BQCAw&feature=related

Zajímavý dokument, toto je jen první část. Pravda, ne vše co je řečeno musí být pravda.
Názor si musí člověk udělat sám.

LEO UFO 2011

7. března 2012 v 14:31 | Akhur9 |  UFO
http://www.youtube.com/watch?v=wYMYIYglN90

Sice mám pochybnosti, může se jednat o satelity, vesmírné smetí nebo "total hoax".
Ale za zamyšlení stojí záběry, kdy se objekty objeví a začnou kolmě "stoupat" k nebi.

Pojmy v sociální patologii

4. března 2012 v 11:05 | Akhur9

Abstinence - stav, kdy se jedinec vědomě a ze své vůle naprosto zříká použití něčeho či nějaké činnosti ( sex, alkohol, léky ).
Abstinenční syndrom - abstinenční příznaky s vyskytují u všech návykových látek. Některé jsou tak málo patrné, že je možno je více či méně přehlédnout nebo zanedbat, některé příznaky jsou intenzivní a mohou být nebezpečné životu ( morfin ). Odvykací příznaky: zívání, pocení, zívání, pocení, slzení, zvýšená teplota, rozšířené zorničky, třes, husí kůže, nechutenství, úzkost, nevolnost, zvracení. O souboru odvykacích příznaků, které se typicky vyskytují pohromadě, mluvíme jako o abstinenčním příznaku.
Adaptace - přizpůsobení - vyjadřuje nejobecnější funkci psychiky. Život je neustálá adaptace. Adaptaci je nutno chápat dynamicky, nejde o pasivní přizpůsobování, ale o aktivní vztah k podmínkám existence v rámci uspokojování individuálních potřeb, v němž se uplatňuje ohled na jiné jedince a společnost. Adaptace předpokládá realistické hodnocení skutečnosti.
Asimilace - postupné včleňování jedné skupiny obyvatelstva ( obvykle menšinové ) skupině většinové tak, že strácí některé své kulturní znaky a osvojuje si jiné
Asociace - sdružování, seskupování lidí v sociální celky, volné spojení organizací stejného druhu.
Asociál - kdo porušuje práva a zájmy společnosti, člověk bez sociálního cítění, vyhraněný sobec

Bigamie - dvojí manželství, dvouženství. Úmyslné uzavření manželství s osobou, která je v jiném manželství, nebo uzavře nové manželství za trvání dosavadního.

Defektologie - nauka o lidech, zvláště dětech, trpící duševními poruchami nebo tělesnými nedostatky.
Delikventní parta - negativní orientace, často i protispolečenského charakteru, vyšší stupeň organizovanosti, vedoucí většinou starší, soudně trestán.
Deviace negativní a pozitivní - Jedná se o snahu postihnout skutečnost, že každá odchylka od normy je deviací, tedy nejen porušení normy, ale i její přehánění a dovádění do krajnosti. Z hlediska je deviací stejně tak chudoba jako nadměrné bohatství, podobně porušování etiky i jejich přehnané dodržování.
Droga - jakákoliv látka ( substance ) , která, je-li vpravena do živého organismu, může pozměnit jednu nebo více funkcí.

Fyzická závislost - stav organismu, vzniklý podáváním drogy, zpravidla ( ne vždy dlouhodobějším a častým ) který se projevuje výskytem abstinenčních příznaků, je-li podávání drogy na určitou dobu zastaveno. Organismus fyzicky závislý na droze se droze přizpůsobil, zahrnul ji do své látkové výměny, takže na přerušení přísunu této drogy reaguje poruchou - abstinenčními příznaky.

Homosexualita - pohlavní náklonnost k osobám stejného pohlaví, u mužů uranismus, pederastie - jsou-li objektem mladíci, u žen sapfismus, tribádie, lesbicismus. Homosexualita je dělena na vrozenou nebo získanou.

Integrace osobnosti - znamená jednotu struktur a funkcí biogenních, psychogenních a sociogenních, jako základ duševního zdraví.
Invalidita - nezpůsobilost k vojenské nebo i jiné službě a k práci vůbec. Dělíme na úplnou a částečnou.

Kriminalistika - nauka o způsobech a prostředcích, jimiž se nalézají, zajišťují, trvale uchovávají a zkoumají soudní důkazy užívané k objasnění trestných činů, zajišťují pachatele a hledají způsoby, jak zabránit trestným činům.
Kriminalita - negativní společensko-historicky podmíněný jev, souhrn jednání, jehož důsledkem je trestná činnost.
Kriminální psychologie - zabývá se osobnostní pachatele trestného činu a psychologickými vlivy, které se podílejí na zločinnosti.
Kriminologie - nauka zabývající se zločinností jako společenským jevem, jeho formami, stavem, vývojem, jakož i opatření směřující k jeho potlačení a k předcházení zločinnosti, k prevenci.

Patologie sociální - zabývající se průběhem a podmínkami abnormálních sociálních procesů, jako je kriminalita, toxikomanie, pracovní úrazy, dopravní nehodovost apod.
Patologie - nauka o chorobných pochodech a změnách v těle organismu.
Pederast - homosexuální muž, někdy ve vztahu k hochům
Pedofil - osoba se sexuálním zaměřením k dětem nebo k mladistvím
Postpenitenciární péče - péče poskytovaná osobám propuštěným z VTOS, u nás tzv. kurátory pracujícími při zastupitelských úřadech a metodicky řízenými ministerstvem práce a sociálních věcí.
Prevence - předcházením nežádoucím jevům, nemocem
Prohibice - zákaz výroby a prodeje alkoholických nápojů, opětovně selhávající opatření v USA a v 80. letech Sov. svaz.
Promiskuita - časté střídání sexuálních partnerů
Psychická závislost - duševní stav vzniklý podáváním drogy a projevující se různým stupněm přání drogu užívat. Tento stupeň může sahat od pouhého přání, kterému není těžko odolat, přes touhu, dychtivou touhu či bažení až k neodolatelnému a opakujícímu se nutkání požít drogu. Psychická závislost bývá někdy chápána jako slabší méně významná než závislost fyzická.
psychickou (psychologickou) a někdy i fyzickou závislost na účincích drogy
Psychopatologie - defektní psychologické vědy, ( tedy nikoliv lékařské ), která systematicky studuje nepříznivé, maladaptivní a morbitní duševní podmínky, profese, vlastnosti, zvyky či stavy. Moderní psychopatologie nepokládá psychopatologické projevy za důsledky "nemoci", ale spíše za způsob projevu nebo života, který má svou logiku, i když je sociálně maladaptivní. Předpokládá se, že jde o výslednici určité vrozené dispozice, utvářejícího vlivu rodiny, traumatických zkušeností, které formovaly vývoj osobnosti, stresů a konfliktů v citovém vývoji, a neschopnost jedince vyrovnat se s těmito zdroji napětí.
Psychopatologie - řízené projevy duševních nemocí, počínaje lehkými neurotickými příznaky a konče těžkými, nevyléčitelnými psychotickými poruchami.

Recidiva - návrat, opakování něčeho, co již ( často jen zdánlivě ) pominulo. Spáchání téhož trestného činu, pro který byl už pachatel trestán.
Referenční skupina - ( vztažná ) - jedinec se ztotožňuje s jejími normami, chce k ní patřit, skupina silně ovlivňuje jeho prožívání a chování.
Resocializace - výchovné působení na osoby propuštěné z nápravných výchovných ústavů a jejich zařazení do společnosti, postupné začleňování do společnosti osoby postižené duševně nebo tělesně.
Socializace - psychologický proces, v němž dochází k postupné přeměně člověka jako biologické bytosti v bytost společenskou. I když se jedinec rodí jako lidský subjekt, vztah společnosti a jedince v procesu socializace je nutně asymetrický. Socializace nemůže probíhat bez vzájemného působení, interakce mezi lidmi. S interakcí je úzce spjata komunikace. Soc. je proces celoživotní.
Sociální deprivace - dochází k trvalému neuspokojování těch základních potřeb, které za normálních okolností vedou k utváření a zachování osobní identity.
Sociální deviace - odchylka od společenské normy, např. právně postižitelné chování. Selhání v mezilidských vztazích, nedostatečná sociální zralost.
Sociální dezintegrace - proces narušení strukturální či funkční jednoty, směřování k celkovému rozpadu , eventuálně zániku sociální skupiny, sociálního systému. Při soc. dezintegraci přestávají fungovat instituce, platit sociální vztahy, normy, vzorce chování, na nichž spočívala předchozí integrace.
Sociální dezorganizace - narušení sociální organizace, sociálního řádu, ve specifičtějším významu oslabení, narušení nebo rozkladu konkrétního normativního řádu a vzorů chování v dané společnosti nebo větší sociální skupině.
Sociální choroby - nemoci vzniklé nebo negativně ovlivňované působením sociálních podmínek. Dnešní pojetí chorob sociologie:
Sociální konflikt - v principu důsledek nedostatkovosti statků, o něž sociální aktéři usilují, a odlišnost hodnot, které vyznávají Jako sociologický jev vystupuje konflikt v mnoha formách, souvislost a intenzita, což znesnadňuje pokusy o jeho obecnou definici.
Sociální kontrola - konfrontace reálného chování jedince nebo skupiny s kolektivními sdílenými hodnotami a normami tohoto chování, průběžně prováděná účastníky sociální interakce. Zjišťuje deviaci od standartů společenského soužití a jeho regulativní mechanismus směřuje k jejich odstranění prostřednictví sankcí.
Sociální kurátor - zaměstnanec okresního úřadu pracující v oboru sociálních věcí a zdravotnictví okresního úřadu, jehož úkolem je bdít nad mladými, několikrát trestanými osobami a napomáhat jim řešit jejich problémy po propuštění z ústavu nápravné výchovy.
Sociální parazitismus - stav, kdy jedinec, rodina, soc. skupina či vrstva žijí na úkor jiných lidí nebo politického a hospodářského systému. Formy jsou velmi rozvinuté, korupce, rozkrádání, život na úkor podpor z nezaměstnanosti, z různých nadací. Za parazity jsou považováni všichni, kdož sami nepracují, žijí z majetku, z děditství, z vykořisťování.
Sociální psychologie - usiluje o poznání a výklad toho, jak se lidská společnost podílí na utváření, fungování a vývoji psychiky, i toho, jaké místo má psychika ve společenském procesu, jaká je její regulační funkce v sociálních vztazích lidí.
Sociální psychologie - zkoumající vliv společenské determinace - chování na psychiku či vědomí a regulační vliv psychiky v sociálních vztazích jednajících jedinců. Nejčastější alternativní definice uvádějí formování osobnosti v interakci a modifikaci činnosti podmíněné členstvím ve skupině.
Sociální skupina - sdružení tří a více osob, které mají mezi sebou vzájemný vztah, jenž je dán znaky: psychická vazby, společné hodnoty, shodná činnost, sounáležitost ke skupině, vedení skupiny.
tendenci zvyšovat látku

Toxikománie - je stav chronické nebo periodické intoxikace, která škodí jedinci i společnosti, a je vyvolán opakovaným užívání drogy. 1) přemáhající přání či potřebu anebo nutkání pokračovat v užívání drogy a získat ji jakýmkoliv prostředky.
Transvestitismus - sexuální úchylka projevující se touhou žít podle způsobu druhého pohlaví. Např. oblékání šatů druhého pohlaví.
Typologie - začlenění skupiny osob, objektů či jevů do skupiny dle určitých kritérií, znaků či souboru znaků.

Vandalismus - primitivní ničení kulturních hodnot, potěšení z ničení. Nepatří sem terorismus, šikany. V zásadě projev skupinového protestu, provokace, upozornění na sebe, spontánní reakce na fotbalovém zápase i jako akt zvůle, msty, rasové nesnášenlivosti.
Volný čas - čas, který zbývá po splnění pracovních a nepracovních povinností, včetně spánku.
Výchovné poradenství - činnost, dnes týmová ( psychologové, pedagogové, sociologové, psychiatři, sexuologové, právníci ) zaměřená na překonávání psychologických a výchovných problémů jedince a rozvoj jeho osobnosti, nejčastěji je pomoc dětem a mládeži s poruchami chování, smyslově či mentálně postiženým.

www.sociologie2005.wz.cz/.../STUD_SocPatologie_pojmy_other.do...
viz google: sociální parazitismus

Když naříkají paraziti.

2. března 2012 v 20:50 | Akhur9

Finanční krize nás ničí, nemáme ani na myčku nádobí, brečí bankéři

2. března 2012 4:01
Už žádné lyžovačky v luxusních horských střediscích, byt s pokoji pro hosty či početný vozový park. Dokonce ani na myčku na nádobí nemáme. Tak si stěžují bankéři, kterým kvůli finanční krizi klesly příjmy a musí snížit svůj životní standard. "Lidé, kteří nemají peníze, naši situaci nemůžou pochopit," říkají. A mají asi pravdu.
Singapur
Bankéři se těžko vyrovnávají s tím, že se musí uskromnit. | foto: Reuters
Andrew Schiff, šéf komunikace a marketingu v bance Euro Pacific Capital, vydělává 350 tisíc dolarů ročně, což je asi 6,5 milionu korun. V rozhovoru pro agenturu Bloomberg řekl, že se cítí jako "ochrnutý" a děsí se budoucnosti.
"Uvázl jsem v newyorském bytě o rozměrech 111 metrů čtverečních. Chtěl bych, aby každé z mých dětí mělo svůj pokoj. Tři, raději čtyři ložnice. Je snad tak pošetilé mít pokoj pro hosty?" ptal se redaktora. "Nemáme ani myčku, musíme všechno mýt v ruce," vysvětloval situaci své rodiny.
"Lidé, kteří nemají peníze, tomu nemohou rozumět," řekl agentuře Alan Dugash z účetní firmy Marks Paneth & Shron, která se sama specializuje na finanční plánování. "Já mám tři děti na soukromé škole. To je mám jako vzít pryč? To přece nejde!" stěžoval si.
"Když vyděláváte 50 tisíc dolarů a sníží se vám plat na 40, je to velmi kruté. Ale stejně tak kruté je to i pro ty, kteří se pohybují ve vyšších číslech," domnívá se.
Po propadech na burze musely finanční společnosti značně osekat svůj rozpočet a bankéři a ostatní finančníci obdrželi menší bonusy. A nyní se bojí, že tento trend je čeká i v dalších měsících. Kvůli propadu příjmů z investičního bankovnictví musela například společnost Goldman Sachs snížit výdaje o 25 procent.

Jen ti, co šetřili, mohou zůstat v golfovém klubu

Také Daniel Arbeeny, který na Wall Street pracuje v personální agentuře, se po dramatickém propadu svých příjmů musel vzdát každoročních lyžařských výletů do vyhlášených středisek, jako je Aspen nebo Tahoe. A to byl zvyklý vydělávat až 500 tisíc dolarů (přes 9 milionů korun), když byl dobrý rok.
Richard Scheiner, 58letý realitní investor, uznal, že lidé z Wall Street nespoří. On s manželkou jsou ale prý výjimkou. Díky tomu mohou stále utrácet 17 tisíc dolarů ročně za péči o své psy, 500 dolarů za měsíční garážování pro své audi a sedm a půl tisíce dolarů ročně za členství ve vyhlášeném golfovém klubu ve Westchesteru (dohromady téměř půl milionu korun).
A to i přesto, že jim v loňském roce klesly příjmy o 15 procent.
Je ale pravda, že musel prodat své dva motocykly, které ale podle všeho stejně nevyužíval. Tvrdí, že společně s manželkou dali více než 100 tisíc dolarů ve prospěch neziskové organizace, která se stará o děti s Aspergerovým syndromem.
"Tito lidé si nikdy nemysleli, že by mohli vydělávat 500 tisíc dolarů za rok. Ale ještě míň si dovedou představit, že by o vydělané peníze mohli přijít," zhodnotil nepochopitelné nářky bankéřů ještě nedávný člen jejich komunity poté, co mu rapidně klesl plat, musí platit školné svých dětí, výdaje spojené s rozvodem a starat se o své nemocné rodiče.


Vír - Thrive

2. března 2012 v 20:41

Další lákadlo pro lidi znechucené nynějším systémem, kteří nebyli odchyceni Zeitgeist Movement a podobně.
Tyto iniciativy považuji tvz. PSYOPS-Movement (mohou to dělat úmyslně i neúmyslně). Například se tam ani jednou neobjevilo slovo psychopat, nebo porucha osobnost či podobná "terminus technikus".
Naivní propaganda pro naivní lidi, která však může i nemusí oslovit hodně lidí.

Pamatuj me si , že pokud vám někdo nabízí řešení, aniž by dokázal skutečný problém lidské civilizace - tedy sociální parazity - intradruhové pradátory psychouše a spol. Neposlouchejte ho. Stejně by budoucí systém znovu ovládly a i pěknou ideu obrátili naruby.
Jejich největší výhoda je než o nich nevíme.A pan Gamble jen přiživuje a ohlupuje obyčejné lidi.

Promin te za můj názor.